Leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser

MED MINDRE DER FORELIGGER ANDEN SKRIFTELIG AFTALE, leverer VESTTHERM A/S sine produkter på følgende måde:
1. Vore tilbud er fritblivende med hensyn til pris, mængde, leveringstid og leveringsmulighed. Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse forligger fra os.

2. VESTTHERM A/S forbeholder sig ret til at regulere de accepterede priser i tilfælde af kursændringer, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, transportomkostninger, toldsatser, statsindgreb eller andre forhold, som VESTTHERM A/S ikke er herre over. For den leverede totalkvantitet forbeholdes en margin af plus/minus 10 % på de specificerede kvanta.

3. VESTTHERM A/S forbeholder sig fuld ejendomsret over solgte varer, indtil samtlige tilgodehavender er betalt. Køber er dog berettiget til efter ordentlige forretningsprincipper at
råde over varerne.

4. Leveringstiden opgives tilnærmelsesvis. VESTTHERM A/S påtager sig intet ansvar for forsinkelse som følge af strejke, lockout, arbejdsnedlæggelse eller lignende, eller som følge af
regeringsforanstaltninger, transportforhindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, forsinket eller mangelfuld levering af rettidigt bestilte materialer, svigtende kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder, eller i øvrigt andre forhold, som VESTTHERM A/S ikke med rimelighed kan siges at være herre over. Annullering af ordrer på grund at
forsinket leveringstid kan ikke anerkendes, såfremt speciel overenskomst herom ikke foreligger.

5. VESTTHERM A/S tager forbehold over for eventuelle misvisende oplysninger, som eventuelt er givet i brochurer, anvisninger, tegninger, tekniske data og andre specifikationer samt mundtlig teknisk service. Køber kan ikke i nogen relation støtte nogen ret på nævnte materiale.

6. VESTTHERM A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine produkter, når dette ikke har indflydelse på kvalitet, ydelse eller udseende. Det gælder også allerede bestilte produkter.

7. Forvolder en leverance fra VESTTHERM A/S skade, er VESTTHERM A/S ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller
undladelser begået af VESTTHERM A/S. VESTTHERM A/S har intet ansvar for skade på løsere eller fast ejendom. VESTTHERM A/S har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I det omlang VESTTHERM A/S måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde VESTTHERM A/S skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod VESTTHERM A/S i anledning af skader, som påstås forvoldt af en fejl ved en af VESTTHERM A/S’s leverancer.

8. VESTTHERM A/S må have eventuelle reklamationer i hænde senest 8 dage efter varens ankomst. Reklamationer berettiger ikke til ikke at overholde betalingsbetingelserne.

9. Ved overskridelse at betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned. Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter.

10. Tvistigheder i anledning af aftalen og til denne følgende bestemmelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved det for VESTTHERM A/S gældende værneting i Danmark

11. Skulle en bestemmelse i disse forretningsbetingelser eller en bestemmelse indenfor rammerne at en anden aftale, være eller blive ugyldig, vil gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler ikke blive berørt heraf.

12. Alle vores leverandører er forpligtet til at overholde de gældende regler i henhold til REACH direktivet (EC 1907/2006) samt til fremtidige opdateringer af direktivet.