FAQ

Her kan du hurtigt finde svar på ofte stillet spørgsmål.

Alarm NR.4

ÅRSAG: Hvis fordamperen kommer under 19°C stopper varmepumpen. Fejl nr. 4 fremkommer i displayet. Temperaturen ligger uden for varmepumpens indsatsområde.
AFHJÆLPNING: Varmestaven skal overtage opvarmningen. Ved gasafrimning, check om magnetventilen åbner under afrimning. Vent til temperaturen ligger indenfor varmepumpens indsatsområde.

Der kommer vanddråber ud med udblæsningsluften ?

ÅRSAG: Det er pga. høj luftfugtighed i indsugningsluften. Dette har ingen indflydelse på varmepumpens drift. Dette vil typisk ske 1. gang varmepumpen startes op. Det kan også forekomme, hvis der tørres tøj i samme rum som varmepumpen tager luft fra.

Det varme vand bliver koldt ved stort forbrug ?

ÅRSAG: Varmepumpen kan levere ca. 320L varmt vand i et stræk af 40°C varm vand ved en starttemperatur på 55°C i beholderen. Hvis behovet for varmt vand er større, vil varmepumpen ikke kunne følge med. Varmestaven vil derfor hjælpe med opvarmningen, hvis den er tilsluttet.
AFHJÆLPNING: Check om varmekilde kombinationen med varmestaven er aktiveret.

Der løber vand ud på gulvet?

ÅRSAG: Check at varmepumpen står i vatter. Check at tøvandet løber korrekt ned i opsamlingsbakken. Check at afløbsslangen fra tøvandsafløbet ikke er stoppet.
AFHJÆLPNING: Sæt varmepumpen i vatter. Monter opsamlingsbakken korrekt. Rens afløbsslangen.

Displayet er ikke aktivt, udlæsning af data er ikke muligt ?

ÅRSAG: Hvis displayet har været afmonteret og ikke monteret korrekt på basisprint. Statisk elektricitet kan slå displayet ud.
AFHJÆLPNING: Monter displaystikket korrekt i basisprintet. Udskift displayet. Kontroller om jordledningen er korrekt monteret på overdør.

Ingen lys i panel ?

ÅRSAG: Check sikringen. Check om netstikket er sat i stikket i væggen. Check om der er tændt for kontakten på væggen. Check om varmepumpen er tændt.
AFHJÆLPNING: Skift sikring om nødvendigt. Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for stikkontakten. Tænd for varmepumpen.

Kompressoren starter ikke ?

ÅRSAG: Der er indbygget en forsinkelse på 5 min, fra kompressor stop til ny start. Kun ved modeller med elektronisk styring.
AFHJÆLPNING: Vent 5 min. og kontroller kompressoren igen.

Kompressoren kører hele tiden og vandet bliver ikke varmt nok ?

ÅRSAG: Der er tilsluttet radiator/gulvvarme til varmepumpen og behovet for gulvvarme er større end det varmepumpen kan følge med til. Fordamperen er stoppet til. Der kan være en utæthed i kølesystemet, alt eller noget af kølemidlet er tabt. Mål temperaturerne i kølesystemet for kontrol.
AFHJÆLPNING: Monter termostat således at brugsvandet altid har 1. prioritet. Rens fordamperen forsigtigt med rent vand. Find utætheden og reparer den, påfyld kølemiddel. Mængde: Se typeskilt.

Kompressoren kører hele tiden, vandet er varmere end angivet, højtrykspressostaten slår ud (alarm nr. 5) ?

ÅRSAG: Følerne er ikke placeret korrekt i følerlommerne. Følerne skal placeres i bunden af følerlommerne.
AFHJÆLPNING: Sæt følerne korrekt i følerlommerne.

Kondensvandsafløbet drypper ?

ÅRSAG: Der kommer kondens under opvarmningsforløbet. Det sker når overfladetemperaturen på fordamperen er under dugpunktstemperaturen for indsugningsluften.
AFHJÆLPNING: Kondensvandet opsamles i tøvandsbakken og ledes gennem den påmonterede tøvandsslange til gulvafløbet.

Kølesystemet slår ud på højtrykspressostaten (alarm nr. 5) ?

ÅRSAG: Omgivelsestemperaturen er højere end +35°C og kølesystemet slår ud på højtrykspressostaten. Kølesystemet har nået sin maksimale temperatur. Dette kan skyldes for lidt eller ingen luftgennemstrømning over fordamperen.
AFHJÆLPNING: Afvent lavere omgivelsestemperatur og aktiver højtrykspressostaten ved at trykke resetknappen ind. Rens fordamperen forsigtigt med rent vand. Sæt ventilatorhastigheden til max. Aktiver højtrykspressostaten.

Kølesystemet slår ud på højtrykspressostaten og vandet bliver meget varmt (alarm nr. 5) ?

ÅRSAG: Kølesystemet har nået sin maksimale temperatur og slår ud på højtrykspressostaten. Den maksimale konstante temperatur må ikke være over 55°C. Legionellabekæmpelses funktionen vil dog 1 gang i ugen øge temperaturen til 65°C.
AFHJÆLPNING: Udskift termostaten/følerne hvis defekte. Aktiver højtrykspressostaten ved at trykke reset knappen ind.

Sikkerhedesventilen på koldtvandsrøret drypper ?

ÅRSAG: Når vandet opvarmes udvides dette og vandtrykket stiger. Sikkerhedsgruppen på koldtvandsrøret forhindret at vandet løber tilbage. Ventilen vil derfor tage overtrykket ved at lukke lidt vand ud. Trykket i beholderen må aldrig overstige 10 Bar.
AFHJÆLPNING: Det er helt normalt der engang imellem kommer vand ud af sikkerhedsventilen under opvarmningsforløbet.

Vandet bliver ikke varmt nok ?

ÅRSAG: Driftstermostaten er indstillet for lavt.
AFHJÆLPNING: Sæt driftstermostaten til en højere temperatur.

Varmepumpen er lige startet op og vandet bliver ikke varmt ?

ÅRSAG: Det tager ca. 8 timer ved 20°C lufttemperatur at varme vandet op til 55°C. Ved lavere lufttemperatur tager det længere tid.
AFHJÆLPNING: Sluk for radiator/gulvvarme kredsløbet, hvis et sådan er installeret. Tænd evt. for hjælpevarme. El/kedel.

Varmepumpen virker ikke ?

ÅRSAG: Er der lys i panel.
AFHJÆLPNING: Tænd for varmepumpen.